Na czym polega AML?

Pełna nazwa skrótu AML to Anti-Money Laundering, a dotyczy on działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe, głównie przez banki. Ich celem jest wyeliminowanie zjawiska polegającego na praniu brudnych pieniędzy. 

Działania AML polegają na nakładaniu na różne instytucje wymogu identyfikacji i oceny ryzyka. AML dzięki temu pełni funkcję zabezpieczenia systemu przed wykorzystaniem go do niecnych i przestępczych celów. Wszystkie działania związane z analizą muszą być odpowiednio dokumentowane. Działania AML  stają się przydatne i stanowią podstawę do wszczęcia postępowania w walce z przestępczością, np. handlem żywym towarem. 

Co wpływa na ocenę ryzyka AML?

Proces identyfikacji i oceny ryzyka AML powinien być dostosowany odpowiednio do rodzaju i charakteru instytucji obowiązanej ze względu na czynniki ryzyka, które jej dotyczą. Ocenę ryzyka sporządza się na podstawie procedury wewnętrznej z uwzględnieniem czynników ryzyka związanych z ich klientami, państwami i obszarami geograficznymi działania. Podczas oceny bierze się także pod uwagę oferowane produkty i usług, realizowane transakcje oraz kanały dostaw tych produktów i usług. Ważne jest, aby minimum co 2 lata dokonywać aktualizacji oceny ryzyka AML. Aktualizacja powinna zostać dokonana natychmiastowo, gdy działania ograniczające ryzyko AML są nieskuteczne. Głównie w sytuacjach, gdy pojawi się obsługa nowego rodzaju klienta, zostają wprowadzone nowe usługi, produkty, czy transakcji, wprowadzenie nowych kanałów dostaw oraz następuje proces rozszerzenia geograficznego zakresu działalności instytucji obowiązanej. 

Jak wygląda proces polegający na ocenie ryzyka AML?

Istnieją trzy etapy identyfikacji i oceny ryzyka AML, które prezentują się następująco:

  1. Identyfikacja ryzyka – najpierw identyfikuje się klientów instytucji, zaczynając od identyfikacji państw lub obszarów geograficznych, czyli takich, z których pochodzi instytucja oraz teren, na których prowadzi swoje działania. Następnie identyfikacji podlegają wszystkie produkty, usługi rodzaje transakcji przez nią oferowanych.
  2. Analiza ryzyka – polega na ustalaniu poziomu ryzyka na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia prania pieniędzy bądź finalizowania terroryzmu. Podczas analizy uwzględnia się stopień i rodzaj trudności, poziom zainteresowania, dostępności i szybkości realizacji dotyczące danego produktu lub usługi. Następuje też ocena ryzyka AML ze względu na analizę umiejętności organów ścigania i organów nadzoru. 
  3. Ocena ryzyka – ostatni etap polegający na opracowywaniu schematu i procedur oceny ryzyka AML. Ocena ma na celu zdefiniowanie czynników ryzyka, zebranie i weryfikacja danych, identyfikacja i połączenie wszystkich kontroli poprzez właściwe kategorie, wdrożenie mitygantów, uwzględnienie całościowej punktacji, ustalenie wniosków i ewentualnych planów naprawy. 

Ocenę ryzyka AML trzeba przeprowadzać zgodnie z wytycznymi oraz bardzo dokładnie, aby wyszła prawidłowo.